Arbil Formation 2012
Arbil Logo

Arbil Football Formation

Creation DateDecember 21, 2012

Lineup (3-4-3)

Bandi Saidy · Ayub Mala Hasan · Halmat Haji · Shalaw Mhamad · Sardasht Hewa · Dashty Garmyany · Mohammad Sartip · Arif Mame · Dashte Salam · Barham kamal · Ibrahim Ramadan · Rebaz Rahim